Artikel XIV

Zwarte Maan, verschenen in Hajefa agenda 2004

© Peter Delahay

 

We komen uit de lichtwereld het aardse gebied binnen met een geestelijk kapitaal: Dat zijn alle bewustzijnsinhouden die ons in dit leven ten dienste zullen staan om onze spirituele uitdaging aan te kunnen.

In de horoscoop is dit kapitaal aangegeven door het onbezette brandpunt van de maanellips: de zwarte maan.

Voor onze spirituele uitdaging in dit leven, moeten we in de horoscoop kijken naar de de noorder maansknoop ofwel de drakenkop.

De zwarte maan is het gebied waar we vandaan komen, de drakenkop is het gebied waar we naar toe willen gaan.

Wetenschap en vrije wil

Hoe kunnen we weten of we in dit leven ergens vandaan komen, om ergens naar toe te gaan ?

Ofwel: Heeft ons leven een zinvolle betekenis, waar we zelf invloed op hebben, m.a.w. hebben we een vrije wil ?

We zijn hiermee beland in de oude tegenstelling: Wetenschap versus Metafysica.

Voor de zwarte maan astrologie is een uitspraak over deze tegenstelling essentieel, want in het drie dimensionale wetenschappelijke wereldbeeld is er voor de zwarte maan astrologie geen bestaansrecht. Kijken we echter vanuit de metafysica naar het universum, dan is de zwarte maan onontbeerlijk om de astrologie te begrijpen, en daarbij de vraag over de vrije wil te beantwoorden.

De wetenschap houdt zich alleen bezig met de’HOE-vraag’, Hoe functioneert de materie technisch, biochemisch, fysiologisch etc.? Voor wetenschappers is de ‘WAAROM-vraag’niet aan de orde. De ‘waarom-vraag’ is geen wetenschappelijke vraag. De waarom-vraag vraagt naar de zin van het leven, de hoe-vraag is slechts geinteresseerd in het technisch functioneren van het leven.

Het wetenschappelijke wereldbeeld is meetbaar, onderzoekbaar en rationeel verklaarbaar, ook is nog niet alles tot heden verklaard. Het is de drie dimensionale wereld. Een ‘kwantitatief ‘ wereldbeeld. Het leven wordt volgens bio-chemische feedbacksystemen geregeld.

En daarin is geen plaats voor de ‘vrije wil’,

In het metafysisch wereldbeeld is er een spirituele kwaliteit die aan de fysieke vorm vooraf gaat. In de horoscoop aangegeven door de zwarte maan. Die spirituele kwaliteit heeft met ons lichaam en leven een bedoeling, en geeft aan ons leven ‘betekenis’.

Ook in de metafysica geldt dat er in het lichaam geen vrije wil zit, de vrije wil zit in de spirituele kwaliteit, in de ziel.

De ziel is de richtingbepaler en de betekenisgever aan ons bestaan.

Tussen wetenschap en metafysica bestaat geen conflict, wél is er een grote tegenstelling: de wetenschap houdt zich bezig met de kwantitatieve ‘hoe’vraag, de metafysica voegt daar de kwalitatieve ‘waarom’vraag aan toe. Op de ‘hoe’vraag is slechts één antwoord goed: het wetenschappelijke antwoord, dat zich in de loop der eeuwen steeds meer heeft verdiept en verder zal evolueren in de toekomst. Op de ‘waarom’vraag heeft ieder mens zijn eigen innerlijk antwoord en zijn er op dit moment minstens 6 miljard antwoorden, n.l. het aantal mensen dat nu onze aarde bewoont.

Nu terug naar de zwarte maan en de drakenkop:

De zwarte maan is de spirituele zielsinhoud op het moment van geboorte, de drakenkop is de richtingbepaler in dit leven, waarbij de bedoeling van ons leven is, om nieuw bewustzijn aan de zwarte maan, en daarmee aan de kosmos toe te voegen. De intensiteit van dit proces wordt bepaald door Pluto. Zoals Mars de kracht van het fysieke lichaam is, zo is Pluto de kracht van de ziel.

Zwarte zon

We volgen in dit leven een spirituele route. De zwarte maan bevat alle bewustzijnsinhouden waarmee ons lichaam wordt bezield, de drakekop is de richtingbepaler van onze aardse ontdekkingsreis.

Omdat we natuurlijk heel erg in beslag worden genomen door onze aardse strijd om het bestaan, is het vaak lastig om zonder inspiratie dit spirituele pad te volgen.

Daar heeft de Kosmos iets op verzonnen: het onbezette brandpunt van de zon-ellips: de zwarte zon.

De zwarte zon is het punt in de horoscoop waar we als onbevangen open kinderen, universeel worden geïnspireerd en gevoed, mits we ons daarvoor open stellen.

In ons spirituële proces worden we geïnspireerd door de zwarte zon.

De zwarte maan en de zwarte zon staan hier op het zelfde nivo: de zwarte maan is de ‘innerlijke wijze man of vrouw’, de universele bezonken inspiratie aan de start van het proces. De zwarte zon gedraagt zich als ‘het magische kind’, dat in staat is gedurende het aardse leven. nieuwe sprankelende inspiratie te registreren en te ontvangen.

Iedereen loopt gedurende het leven, van uit de zwarte maan, in de richting van de drakenkop, daarbij geholpen door de ‘innerlijke wijze’: de zwarte maan, en geïnspireerd door het ‘magische kind’: de zwarte zon

De zwarte maan heeft twee functies: ten eerste: startbewustzijn, ten tweede: wijze raadgever gedurende de aardse reis.

Zwarte maan, zwarte zon en drakenkop, in tegenstelling tot hemellichamen zoals planeten en sterrestelsels, , geen fysieke vorm. Het zijn berekende punten in het systeem van zonellips, maanellips en aarde.

Het zijn energiepunten die samen het spirituele draagvlak vormen van onze ontdekkingsreis in de fysieke werkelijkheid.

Omdat het geen hemellichamen zijn, wist de oude astrologie er geen raad mee, en werden de zwarte lichten en de drakenkop in de horoscoopduiding genegeerd.

Daar komt nog bij, dat veel astrologen gehunkerd hebben naar wetenschappelijke erkenning.

Die erkenning zal er echter voorlopig niet komen, en dat is heel goed ! Om de volgende reden moeten we daar blij om zijn:

Wetenschap houdt zich bezig met de fysieke manifestatie van het leven,

Metafysica benut de wetenschappelijke resultaten, maar start vanuit de tegenovergestelde richting: de spirituele impuls, de zielskracht, die de vrije wil tot creëren heeft.

Wetenschap houdt zich bezig met het fysieke resultaat van deze creatieve zielsimpuls, en onderzoekt de daarbij behorende natuurwetten, ofwel fysieke scheppingswetten. Het blijft echter kwantitatief onderzoek, onder het drie dimensionale vaandel: “meten is weten”.

De metafysica start van uit een tegenovergestelde invalshoek.

Zij is op zoek naar de antwoorden op vragen als: “wat is de zin van het leven”?, “hoe kan ikzelf aan het kosmische plan bijdragen “?

Hier kan en moet ieder mens zijn of haar eigen antwoorden op vinden. Dit onderzoek neemt soms een heel leven in beslag.

De zwarte lichtenastrologie is een belangrijk werktuig bij dit metafysisch onderzoek.

De zwarte maan astrologie is de radar van de ziel, die in relatie met de fysieke wereld, de wereld benut en herschept.

De metafysica geeft aan de wetenschap een dimensie, die de wetenschap zichzelf niet mag geven, en dat is: bezieling en betekenis, kortom: het antwoord op de onwetenschappelijke ‘waarom’vraag.

Een wetenschapper kan naast zijn wetenschappelijk onderzoek, ook een gedreven metafysicus zijn, daar zijn vele beroemde voorbeelden van aan te leveren.

Wetenschappers kunnen, zonder met zichzelf in conflict te komen, ’s zondags rustig naar de kerk.

Het conflict tussen wetenschap en metafysica ontstaat pas, indien wetenschappers hun onderzoeksresultaten in de meetbare wereld, ook laten gelden voor de niet-meetbare wereld.

Ongewild voeren ze dan de stelling in dat buiten de zintuiglijke werkelijkheid, de schepping betekenisloos, gevoelloos, emotieloos en zonder bewustzijn is.

Dit is een dermate extreme stelling, vaak met uiterste felheid verdedigd, dat hier sprake is van een ‘wetenschappelijke sekte’.

Gelukkig voor alle partijen, is in de loop der geschiedenis, deze sekte steeds een splintersekte gebleven.

Peter Delahay

Naar boven