Astrologie Zwarte Lichten Enneagram

 

Artikel X

De oplossing vooraf.

© Rob de Best

Dit heeft als belangrijkste voordeel dat u er direct mee aan de slag kunt. Daarbij blijkt uit onderzoek dat van de meeste boeken die persoonlijke ontwikkeling als onderwerp hebben, slechts het eerste hoofdstuk gelezen wordt. De filosofische overwegingen en studie die aan deze oplossing vooraf is gegaan was ons huiswerk, en maakt daarmee wel deel uit van dit werk. Kennisname van deze achterliggende informatie is zeker de moeite waard, maar niet noodzakelijk indien u de conclusies als gegeven wilt beschouwen.

De ingrediënten:

1. Naar de astrologische indeling kennen we 12 huizen, of gebieden waarin delen van ons leven zich afspelen. Dat betekent dat we gelijktijdig een aantal processen doorlopen, waarbij ieder proces een relatie heeft met één van deze huizen.

2. Het procesmodel van het enneagram is een mechanische beschrijving van een proces, ieder proces. Hierbij kent ieder proces negen herkenbare fasen en een voorspelbaar verloop van idee tot en met realisatie.

3. Zowel vanuit het enneagram als vanuit de astrologie zijn karakterbeschrijvingen veelal een eerste kennismaking. Een eerste blik in de spiegel.

Persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei zo u wilt, wordt in veel leren vergeleken met een reis. Het pad van… komen we meer dan eens tegen. Als we in deze zin de vergelijking met een reis maken mogen we in ieder geval stellen dat drie componenten een rol spelen:

 • De route zelf.
 • De omstandigheden waaronder de route wordt afgelegd.
 • De beleving van de reiziger.

Naar toepassing van de wetmatigheden die vastliggen in het enneagram, is de route als zodanig reeds bepaald. Vooralsnog staat vast dat zolang we in deze schepping verblijven, we ons niet kunnen onttrekken aan de scheppingswetten. Het procesmodel van het enneagram is dan de routekaart.

De omstandigheden waaronder de route wordt afgelegd, het weer, wordt bepaald door de geboortehoroscoop. Hierin vinden we feilloos terug welke talenten, mogelijkheden, risico’s en draken ons onderweg wachten en wanneer.

Route noch omstandigheden zeggen iets over de individuele beleving van de reiziger. Wat de één prettig vindt of eenvoudig kan door een ander als onprettig of lastig worden ervaren. Wel staat vast dat we geen invloed kunnen uitoefenen op de route, noch op de omstandigheden. We zijn slechts in staat om onze beleving bij te stellen. Een verklaring waarom de beleving is zoals deze is kan zowel in de astrologie als in het psychologisch model van het enneagram worden gevonden.

De toepassing van dit werk is dan de combinatie van deze twee oeroude modellen waardoor een zeer bruikbare reisgids is ontstaan.

Toepassing

Het punt 9 in het enneagram is het punt van fragiele harmonie. In het enneagram vervult het punt 9 een dubbelfunctie doordat het zowel deel uitmaakt van de Wet van Drie en van de Wet van Zeven. Het is daarmee zowel het punt van rust én het punt waarop de rust verstoort kan worden. Daarmee is het begrip inertie volledig van toepassing op de kwaliteiten van dit startpunt 9. Oftewel de eigenschap van mensen en organisaties om te volharden in de toestand van beweging waarin zij zich bevinden.

Deze toestand wordt daarom in esoterische literatuur veelal vergeleken met de op een slaap gelijkende toestand waarin mensen hun leven doorbrengen. Een tekst als “laat de doden de doden begraven” stelt de aard van deze toestand nog wat scherper.

Er is dus een schok voor nodig om uit dit mechanische optreden te kunnen komen. Deze schok kan de kwaliteit hebben van een repeteerwekker of een plens water. Het besef dat het huidige functioneren niet meer tot bevrediging leidt, nodigt uit tot beweging. Dit besef, de bewustwording van een toestand van ongenoegen, zet ons in het enneagram op punt 1. Daarmee is een eerste kwaliteit van dit punt benoemd: Wel wakker, maar in eerste instantie geen idee waar we zijn of wat te doen.

Het is nodig om hier het begrip belevingswereld te introduceren ter onderscheid van de wereld der ‘verschijnselen’. De belevingswereld is het individuele besef van hoe de verschijnselen ervaren worden. Aanknopingspunten voor het in kaart brengen van de belevingswereld vinden we in het enneagram als psychologisch model. De wereld van verschijnselen zullen we hier moeten verdelen in een wereld van dingen en de functies die dingen hebben enerzijds en in een subtiele wereld anderzijds.

Als we er vanuit durven gaan dat vrijheid de toestand van de gerealiseerde mens is, zoals wellicht bedoeld in de zinsnede ‘naar Zijn Gelijkenis’, zullen we moeten vaststellen dat we onvrij zijn in onze huidige representie. En dat deze onvrijheid wordt veroorzaakt door het aantal wetten dat op ons van toepassing is. Doorrekening van het enneagram levert op dat de wereld der dingen beperkt wordt door 96 wetten. De gemanifesteerde wereld zullen we dan ook aanduiden als wereld 96. Kortweg kan dit ook als aarde worden geduid.

De subtiele wereld kunnen we op basis van dezelfde toepassing duiden als wereld 24. In deze wereld is het aantal beperkingen met 75% gedaald. De subtiele wereld kunnen we duiden als de niet-gematerialiseerde wereld en daarmee de bron waaruit manifestaties worden geïnitieerd. Dit is dan ook de wereld die doorgaans als hemel wordt geduid.

Het is niet onredelijk om de mens in haar kosmisch functioneren een positie toe te kennen in de wereld tussen wereld 24 en wereld 96. Een verdubbeling van 24 en/of een halvering van wereld 96 levert dan een plaats in wereld 48 op.

( De inval is hier dat het wellicht handig zou zijn als we de helft van onze gewone aandacht richten op de materialiteit van wereld 96 en onze aandacht voor wereld 24 zouden verdubbelen.)

De mens als verbindende schakel tussen hemel en aarde is niet uniek in deze benadering. Wel wordt hier duidelijk dat functie een belangrijk gegeven is in alles dat we de schepping zouden kunnen noemen. Op basis van functionaliteit kunnen we wereld 24 dan als de sensitieve wereld benoemen.

Drie werelden

Daarmee staat vast dat het bewustzijn van ongenoegen ofwel veroorzaakt wordt door het ervaren van een wrijving met wereld 96 ofwel door een impuls uit wereld 24. Als we dit in het eerder gebruikte schema zetten is wereld 96 de fysieke route, wereld 48 de reiziger en wereld 24 het weer.

Het bewust worden van de noodzaak ‘iets’ te veranderen op punt 1 van het enneagram is dan de start van ieder proces. Dit ‘iets’ kan worden gevonden in één van de twaalf aspecten van ons leven welke gecategoriseerd zijn in de zogenaamde huizen van de astrologie:

Huizen

Zodiakteken

Van invloed op

1 e

Ram

Persoonlijkheid. Ontplooiing.

2 e

Stier

Geld, bezittingen, eigenwaarde. Talent.

3 e

Tweeling

School. Communicatie.Broers en zusters. Sfeer.

4 e

Kreeft

Huis en gezin, wortels. De situatie. Moeder. Kids -9

5 e

Leeuw

Ontspanning. vermaak. creativiteit. Ego. Vader. Pubers.

6 e

Maagd

Werk en gezondheid.

7 e

Weegschaal

Relaties.

8 e

Schorpioen

Seks. occultisme. Transformatie. Het proces.

9 e

Boogschutter

Religie, lange reizen. Visie en beleid.

10 e

Steenbok

Maatschappelijke carrière, status. Planning.

11 e

Waterman

Sociale contacten. Individualiteit in groepen.

12 e

Vissen

Dromen. ‘Het verborgene’. Inspiratie. Loslaten.

Ieder ongenoegen heeft te maken met minimaal van deze één gebieden. Wat niet uitsluit dat de manifestatie in één gebied is, maar de oorzaak van deze manifestatie gevonden moet worden in een ander gebied.

Uit de cadans gehaald van punt 9, in het bewustzijn van punt 1 zullen er nog een aantal stappengenomen moeten worden. Uitgaand van het gegeven dat het enneagram een weergave is van ieder proces van idee tot en met realisatie, kijken we eerst naar het chronologische verloop van een proces. Dit vinden we op de buitenkant van de cirkel, met de klok mee. Vooruitlopend   op de verdieping van de werking van het enneagram zijn de corresponderende noten uit de diatonische toonladder reeds vermeld:

9   do

Inertie, cadans.

Impuls

1   re

Bewustzijn. Idealen. Wil.

 

2 mi

Onderzoek. Dienstbaarheid.

 

3

Noodzaak om ‘iets’ van buitenaf in te brengen.

Impuls

4 fa

Actieve creatie. Zich eigen maken.

 

5 sol

Transformatie.

 

6

Feedback.

Impuls

7 la

Manifestatie. Innovatie.

 

8 si

Genieten.

 

9 do

Loslaten. Rust.

Impuls

Ieder afgerond proces zal chronologisch deze stappen doorlopen, waardoor een logisch verhaal ontstaat. Het besef van dorst   (punt 1) zal ervoor zorgen dat gestopt wordt waar je mee bezig was. Vervolgens zal moeten worden onderzocht (punt 2) wat het zou kunnen zijn dat een einde maakt aan dit ongenoegen.

Het water dat binnenkomt op punt 3, wordt in het spijsverteringskanaal (punt 4) eigen gemaakt. Opname van dit water in punt 5, zal door het systeem worden gesignaleerd op punt 6. Hierdoor ontstaat op punt 7 de manifestatie: een tevreden systeem. Het besef van dit genieten geeft het voldane gevoel op punt 8. En weer iets later is het weer ‘gewoon’. Zelfs zonder theoretische kennis van het procesmodel, hebben we dit al talloze malen toegepast. Gesteld mag worden dat veel van deze processen mechanisch verlopen, nadat op welke manier dan ook iemand een dergelijk proces zich eigen heeft gemaakt.  Zolang een proces dus onderweg niet gefrustreerd raakt blijven we in de inertie van punt 9 functioneren.

Het niet soepel verlopen van een proces levert dus een bepaalde hoeveelheid frustratie op. Dat er verschillende mogelijkheden zijn om met deze frustratie om te gaan en diverse uitingsvormen vinden we vooral terug bij de beschrijvingen van enneatypisch gedrag.

Dat de voltrekking van ieder proces op de buitenkant van de cirkel van buitenaf waarneembaar is, is een gegeven. Daarmee staat ook vast dat we in een bepaalde fase kunnen blijven hangen. Het blijven hangen in een punt betekent in ieder geval dat het onderhavige proces niet voortgaat.

Het is derhalve zaak om twee andere aspecten in beeld te krijgen:

 • Waar loopt de energie heen als we vastzitten in een bepaald punt.
 • Wat is het waardóór een proces van de ene in een volgende fase terecht komt.

Het eerste punt veronderstelt een energiebeweging. Het mag duidelijk zijn dat voor de realisatie van ieder proces een bepaalde hoeveelheid energie noodzakelijk is. Het in beeld krijgen van deze stroom zal dan het aanknopingspunt zijn voor het onderzoek van het tweede aspect.

Wanneer we het model van het enneagram bekijken vallen een aantal aspecten op. Er is een cirkel, waarin een driehoek gevormd wordt door de punten 9-3-6. De overige punten 1-2-4-5-7-8 vormen een symmetrisch hexagram. Wat niet direct opvalt is dat, doordat de cirkel die eigenschap heeft, er een niet zichtbaar gemaakt middelpunt is. Daarmee kan het enneagram worden gezien als een symbool waarin de drie meest belangrijke kosmische wetten worden weergegeven:

 • De Wet van Een, de impliciet aanwezige punt in het midden.
 • De Wet van Drie, voorgesteld door de driehoek.
 • De Wet van Zeven, voorgesteld door het hexagram.

De inwerking van deze wetten op elkaar leveren dan een ‘afgrond’ geheel op: de cirkel. Die daarmee model staat voor dat wat ten opzichte van de omgeving een eigen identiteit, of gescheidenheid kent.

Verder mag in dit verband worden aangenomen dat driehoek staat voor de massa en het hexagram voor de energie in die massa.

Doorgaande energie:

Als de waarneembare beweging over de cirkel van 1 naar 2 is, dan zal de energie die deze beweging veroorzaakt gevonden worden door de binnenlijnen te volgen. Van 1 naar 2 komen we dus via het punt 4. Dit is de werking van de Wet van Zeven. Schematisch kunnen we op basis van deze werking de route vaststellen van ieder punt naar ieder volgend punt.

Van 1 naar 2              Via punt 4

Van 2 naar 4              Via de punten 8-5-7-1

Van 4 naar 5              Via de punten 2-8

Van 5 naar 7              Direct

Van 7 naar 8              Via de punten 1-4-2

Van 8 naar 9              Via de punten 5-7

Gesteld was al dat de punten van de driehoek in het proces de functie vervullen van een impuls van buitenaf. Dit zijn derhalve geen punten die we actief aandoen. Wel zal het ontbreken van die invloed van buitenaf er in ieder geval voor zorgen dat het proces blokkeert. Het ontvangen van de impuls van buitenaf veroorzaakt een draai van 60 graden in de voortschrijdende ontwikkeling van de driehoek.

Dit betekent dat we de punten van de driehoek de kwaliteit kunnen geven van een inwerkende kracht. Iedere manifestatie bestaat dan uit drie, op zich, onafhankelijke krachten of energieën die op elkaar inwerken waardoor een identificeerbaar geheel ontstaat. Dat betekent dan die deze drie krachten door een vierde kracht bij elkaar worden gehouden. Met een voorschot naar het betreffende hoofdstuk kunnen we nu al stellen dat een menselijk systeem bestaat uit:

 • een fysieke energie, voorgesteld door het punt 9.
 • een emotionele energie, voorgesteld door het punt 3.
 • een mentale energie, voorgesteld door het punt 6.

Dit kan worden voorgesteld door een bol waarbij een lichtbundel door de wand wordt geprikt. Het lichtschijnsel zal niet direct de hele bol verlichten, maar eerst een weerkaatsing vinden recht tegenover het punt van inbreng.

de drie energiën

Zo kunnen we het model van het enneagram reconstrueren:

Een van de sleutels tussen het enneagram en de astrologie vonden we doordat opvalt dat er precies 12 punten zijn waar het hexagram en de driehoek elkaar kruisen. Op deze kruispunten zal er dus sprake zijn van een interactie tussen deze twee wetten. Op basis van het voorafgaande bleek al dat er ofwel sprake is van een vredige toestand in 9 of een besef van onvrede in 1. Met de start van ieder traject in 1 is dan het eerste snijpunt dat tussen doorgaande lijn van 1 naar 4 en de lijn van 9 naar 3. Vertaald naar de betekenis hebben we hier te maken met een mentale energie op de lijn 9-3. Mentaal mag in dit verband gezien worden als ‘willen’. Met andere woorden, een besef van iets willen.

Iets willen is in de astrologie typisch een kwaliteit van het zonneteken Ram. Op individueel niveau staat het voor persoonlijkheid. En in een proces is weten wat gewenst wordt, de behoeftebepaling, de basis voor het daarna volgende onderzoek. Op analoge wijze bleken dat wanneer in de doorgaande beweging 1-4-2-8-5-7-1 de overige zodiaktekens werden ingevuld, de betekenis perfect overeenkwam met de resultaten van een eerdere studie naar de betekenis van de snijpunten.

Bij elkaar levert dit de volgende invulling van het model op:

 

 

In schema:

 

kruispunt

Doorstroom

of

Struikelen

1. Ram

1-4 x 9-3

Actie.

 

Blindheid, kip zonder kop.

2. Stier

1-4 x 3-6

Kijken of het kan.

 

Claimen. Vasthouden aan het oude.

3. Tweeling

4-2 x 3-6

Afstemming zoeken.

 

‘Zo de wind waait…’

4. Kreeft

4-2 x 9-3

Inzicht in de situatie.

 

Despotisme

5. Leeuw

2-8 x 9-3

Expansiedrang.

 

Manipulatie. Drammen.

6. Maagd

2-8 x 6-9

Analyse.

 

Grenzeloosheid.

7. Weegschaal

8-5 x 6-9

Balanceren.

 

Besluiteloosheid.

8. Schorpioen

8-5 x 3-6

Transformatie.

 

Provocatie. Afzeiken.

9. Boogschutter

5-7 x 3-6

De heraut.

 

Gefrustreerd idealisme

10. Steenbok

5-7 x 6-9

Tonen. Verantwoording.

 

Niet-veranderen. Rancune.

11. Waterman

7-1 x 6-9

Waardering.

 

Zichzelf buitensluiten.

12. Vissen

7-1 x 9-3

Inspiratie.

 

Vluchtgedrag.

Ieder van deze punten kan dus een struikelpunt zijn in het proces. Afhankelijk van individueel talent en vermogen zal blijken of en wanneer het inderdaad struikelen is. Struikelen wordt hier gezien als moeizaam vooruitkomen, vallen en opstaan. Zeker niet de meest comfortabele manier van voortbewegen.

Op basis van de doorgaande energie mogen we stellen dat de dynamiek van het hexagram de natuurlijke energiestroom weergeeft. Er is opgemerkt dat na de impuls waardoor een proces van start gaat, nog twee maal een impuls van buitenaf nodig is om door te kunnen gaan.

Aan de hand van het voorbeeld van een   appeltaart maken voor de visite die verwacht wordt kunnen we dit nog toelichten.

In dit voorbeeld is het bericht dat er visite komt de impuls op 9. De lijn van het willen levert als onderzoeksresultaat dat er appeltaart gewenst wordt. De impuls op 3 is het traject van boodschappen doen. Na het fysieke bakproces, weergegeven door de lijn van 3 naar 6, is de impuls op 6 het signaal dat het gegaarde baksel op tijd uit de oven komt. Daarna kunnen we de appeltaart daadwerkelijk ervaren over de lijn van 6-9. Uiteindelijk is de ‘zaak’ weer aan kant.

Als er dan sprake is van een noodzakelijke spanning waardoor het proces doorgaat, is er impliciet een tegengestelde spanning waardoor het proces kan stagneren als deze de overhand krijgt.  

De doorgaande energiebeweging vanaf het punt 1 is naar de 4, creatie. Als de energie de andere kant oploopt, naar punt 7, komen we niet verder. We verzanden in het bedenken van alternatieven en andere mogelijkheden.

De doorgaande energie van punt 4 is naar 2. Op punt 2 wordt achtereenvolgens het boodschappenlijstje gemaakt, wordt het idee met de materie vermengd en wordt de garnering aangebracht. Feitelijk vindt op dit punt dus steeds de conversie plaats van het voorafgaande. Als de energie terugloopt naar het punt 1 slaat twijfel toe, er moet wel iets gebeuren maar we zijn vergeten wat. Anders gezegd zorgt deze terugloop ervoor dat we het idee niet concreet kunnen maken, niet in de materie kunnen zetten.

Op punt 2 is de doorgaande beweging naar punt 8. Het punt 8 is het voorlaatste punt op de cirkel en hier is het doel zichtbaar. De actie die op punt 2 plaatsvindt is dus immer in relatie tot het te bereiken doel. Bij een terugloop naar punt 4 zijn we het doel kwijt en slaat de depressie toe.

Op punt 8 is de doorgaande beweging naar punt 5. De volheid is dan wel een plezierig punt om te zijn, we kunnen er niet blijven. Op punt 5 vindt dan de onthechting plaats. Punt 5 is het punt van objectiviteit, van waarnemen. Dit betekent dat de waarnemer, waarneming en het waar te nemen object ten opzichte van elkaar te onderscheiden zijn. Hier vindt de werkelijke transformatie plaats die op punt 7 manifest wordt. Als de energie hier terugloopt naar punt 2 blijven we in de illusie hangen dat het al klaar is en vergeten we om door te gaan.

Op punt 7 wordt het resultaat van alle voorafgaande inspanningen zichtbaar. Hier liggen de boodschappen in het mandje, is het baksel uit de oven en staan de taartpunten voor de neuzen van de gasten. Terugloop naar punt 5 betekent dat we in het toekijken blijven steken en we de taart voor onze ogen zien verbranden. De focus is hier dus naar het punt 1, waardoor het zichtbare resultaat van de inspanning een vervolg kan krijgen.

Als we deze energiebeweging in schema zetten, dan blijkt dat de opwaarts gerichte kwaliteit van ieder punt een doorgaande beweging veroorzaakt en de neerwaarts gerichte kwaliteit een stagnatie. Wat hier bijzonder opvalt is dat de opwaarts en neerwaarts gerichte kwaliteit van de punten perfect overeenkomen met de 7 passies of Bijbelse hoofdzonden en de deugden van die punten. En exact in de volgorde 142857, maar dat zal inmiddels niet meer echt verbazen:

De doorgaande beweging is dan het in actie (9) komen op de ontvangen impuls. Deze impuls gelijkmoedig (1) ontvangen en als vanzelfsprekend doen wat er gedaan moet worden (2). De onschuld bestaat uit het zich niet toe-eigenen van de actie (8) en het resultaat niet voor zichzelf opeisen (5). Genoegen nemen met het resultaat van de inspanning (7), waardoor het proces weer tot rust komt in het punt 9.

Hier wordt het vermogen beschreven om concreet invulling te geven aan het Uw wil geschiede. Het vermogen om de toebedeelde talenten en eigenschappen dienstbaar te maken aan hetgeen de situatie verlangt. Niet meer, niet minder. Dan is iedere beweging moeiteloos en vanzelfsprekend.

Als deze beweging vanzelfsprekend, doorgaand en moeiteloos is, is de conclusie gerechtvaardigd dat als een handeling wel moeite kost, als een handeling energie onttrekt aan diegene die de handeling uitvoert, er dus sprake moet zijn van een neerwaarts gerichte energie van een van de punten. Dit gegeven kan iedere handeling tot een spirituele oefening maken en is ook de basis van de zogeheten praktische studie in de traditie van Gurdjieff.

Samenvattend blijkt dan dat de relatie tussen het oeroude model van het enneagram en de even oude kennis van de astrologie naadloos op elkaar aansluit. Wat er aan voorafgaat is vooralsnog speculatief. Vaststaat dat we op enig moment geboren worden. Vanaf dat moment neemt ons aardse bestaan haar loop en zijn we als reiziger ondergeschikt aan het traject dat voor ons ligt en onderhevig aan de klimatologische omstandigheden onderweg. Inzicht in de te volgen route en een betrouwbare weersvoorspelling zullen het doel van de reis niet veranderen, wel kan dit bijdragen tot een andere beleving van die reis.

The only thing that matters is the way you succeed in imposing to the facts, not the facts themselves.

Naar boven