Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Hartelijk welkom op de Astrologie site van Wout Hendrickx

Horoscopen van bekende en beroemde mensen, dan wel gebeurtenissen

 

Horoscoop van Annemarie Jorritsma

1 juni 1950 Hengelo 03.00 MET

Positie gecorrigeerde Zwarte Maan is 22.08 Stier direct

 

Voor het laatst bijgewerkt 17 februari 2007

 

horoscoop Annemarie Jorritsma

Naar boven

Horoscoop Annemarie Jorritsma, manifeste lading:

Horoscoop Annemarie Jorritsma manifeste lading

Naar boven

 

 

Tekstfragment uit het astrologieboek "Jouw Spirituele Kant" door Wout Hendrickx

Het zou eigenlijk geen kwaad kunnen om de astrologie te gebruiken om bewindslieden te toetsen, Jorritsma zou de toets der astrologen met glans doorstaan hebben!

Qua infrastructuur de minister die het meest op dit gebied ingang zette, Beest in IX, mevrouw Annemarie Jorritsma. O.a. de Betuwelijn, Schiphol 5 e baan, en eindelijk de gehele A73 waar Limburg al 30 jaar op wachtte! Ze heeft een dijk van een radix, Zwarte Maan, Heer X in I, verhoogd op Priapus, driehoek Saturnus in VI, verhoogd op Mercurius. Saturnus dus ook driehoek de Midhemel, deze vermoedelijk verhoogd op Jupiter. De Zwarte Maan maakt met de zone een halfvierkant met het Maansknopenkruis, de invloed van de Zwarte Maan spreidend over maar liefst 8 Huizen! Daarbij de Zwarte Maan in het meest actieve kwadrant van het Maansknopenkruis, het kwadrant Noordknoop Draak. Met de Draak in III sextiel Heer I, Venus in XII, driehoek Beest in IX, benadrukken deze gegevens beslist de grote infrastructurele projecten, die zij op de kaart zette. Of haar beslissing aangaande de Betuwelijn de juiste is geweest, Draak – overdone? – moet de toekomst uitwijzen. De A73 was wel de juiste beslissing!

Naar boven

 

 

Annemarie Jorritsma,

van:

http://www.parlement.com/9291000/biof/02737

Het onderstaande heb ik er maar ingeplakt voor de data, die wij, astrologen, nu eenmaal nodig hebben.

- Bracht in 1995 met minister De Boer de Planologische kernbeslissing over de aanleg van de Betuwelijn tot stand

- Bracht in 1995 met minister De Boer de Planologische kernbeslissing over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde landingsbaan tot stand

- Verdedigde in 1995 met succes de afspraken over de verzelfstandiging van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Daarbij wordt voortgebouwd op het in 1993 genomen besluit tot verzelfstandiging. NS moet in vijf jaar financieel en zakelijk op 'eigen benen' staan en grotere reizigersstromen nastreven. Concurrentie op het spoor wordt mogelijk. De overheidsbijdragen worden tot 2000 afgebouwd naar nul. Vanaf 1 januari 1996 mag NS zelf de tarieven en algemene voorwaarden bepalen. Daarna is ook het voorzieningenniveau een zaak van NS. NS mag onrendabele lijnen aan de overheid verkopen. De minister blijft verantwoordelijk voor de infrastructuur en voor de toegang van maatschappijen op het spoornet. De afspraken waren op 29 juni 1995 contractueel vastgelegd.

- Verdedigde in 1996 met succes het besluit om een tunnel onder de Westerschelde aan te leggen

- Bracht in 1996 de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart uit

- Verdedigde in 1996 met succes het besluit om vliegveld Beek uit te breiden en om op beperkte schaal nachtvluchten toe te staan

- Verdedigde in 1996 en 1997 samen met minister De Boer in Tweede en Eerste Kamer met succes het door het kabinet gekozen tracé voor de Hogesnelheidslijn (HSL), waarvan onder meer een tunnel onder het Groene Hart deel uitmaakt

- Bracht in 1997 samen met minister De Boer de Nota regionale-luchthavenstrategie (RELUS) uit. Deze nota gaat in op de herijking van de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en bestaande regionale luchthavens. Uitgangspunten van het beleid rond regionale luchthavens zijn onder meer: verbetering van de leefbaarheid rond luchthavens, grotere selectiviteit in de rijksbetrokkenheid en een meer marktconforme exploitatie van de infrastructuur. Het rijk zal zich geleidelijk terugtrekken uit de eigendoms- en exploitatieverhoudingen van regionale luchthavens.

- Bracht in 1997 samen met minister De Boer een discussienota over de toekomst van de luchtvaart in Nederland uit

- Nam in 1997 het besluit het aantal nachtvluchten op Schiphol te beperken

- Diende in 1997 het wetsvoorstel Telecommunicatiewet in en verdedigde dit in 1998 in de Tweede Kamer. Het voorstel werd door staatssecretaris Monique de Vries in het Staatsblad gebracht.

- Diende in 1997 het wetsvoorstel Wet op het rekeningrijden in. Hiermee moest een systeem van heffingen in de spits op drukke wegen in de Randstad worden ingevoerd. Het wetsvoorstel werd in 2000 ingetrokken en vervangen door een nieuw wetsvoorstel.

- Had als minister van Economische Zaken een belangrijk aandeel bij de beslissing om de F16 op termijn te vervangen door de Amerikaanse Joint Strike Fighter. Daarbij waren de mogelijkheden voor de Nederlandse industrie om te participeren in de 'System Development and Demonstration' (ontwikkelingsfase) een doorslaggevende factor.

als bewindspersoon (wetgeving)

- Bracht in 1995 de Deltawet grote rivieren (Stb. 210) tot stand. Door onder meer (urgente) dijkverhogingen en verbreding van rivieren moeten overstromingen in het rivierengebied worden voorkomen. Een noodprocedure met één basisbesluit van het provinciaal bestuur en verkorting van de termijnen voor inspraak en beroep moeten tot snelle realisatie van de dijkverzwaringen leiden.

- Bracht in 1995 de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 525) tot stand. De regels over het vervoer via zowel het spoor, de weg als het water van onder meer ontplofbare, brandbare, giftige en bijtende stoffen worden ondergebracht in één wet. De Wet gevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.

- Bracht in 1996 de Wet op de Waterkeringen (Stb. 8) tot stand. Deze wet stelt regels inzake de te waarborgen mate van beveiliging en de verlening van financiële bijdragen door het Rijk m.b.t. de kosten van waterkeringen. Beoogd wordt het niveau van beveiliging tegen overstromingen te waarborgen. Het wetsvoorstel was in 1989 ingediend door minister Smit-Kroes.

- Bracht in 1996 de Wet pleziervaartuigen (Stb. 605) tot stand. Deze wet geeft uitvoering aan een EG-richtlijn over de veiligheid van pleziervaartuigen; deze vaartuigen moeten aan essentiële veiligheidseisen voldoen. Fabrikanten moeten vaartuigen ter goedkeuring laten beoordelen.

- Bracht in 1997 de Wet veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie (Stb. 566) tot stand. Hierdoor kan bij deze veiling het principe van de vrije concurrentie worden toegepast.

- Bracht in 1997 de Zeevaartbemanningswet (Stb. 757) tot stand, die voorschriften bevat voor de bemanning van zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen. De reder is verantwoordelijk voor de samenstelling van de bemanning.

- Bracht in 1997 de Vergunningenwet Westerschelde (Stb. 258) tot stand, waardoor Vlaanderen alle bestuursrechterlijke vergunningen krijgt die nodig zijn op grond van het in 1996 tot stand gekomen Verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde.

- Bracht in 1998 de Planwet verkeer en vervoer (Stb. 423) tot stand, die de verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeente op het gebied van verkeer en vervoer regelt, alsmede de planning op dit gebied.

- Bracht in 1998 de Tunnelwet Westerschelde (Stb. 600) tot stand, die machtigt tot oprichting van een NV voor het bouwen, onderhouden en exploiteren van een tunnel onder de Westerschelde.

- Bracht in 2000 als minister van Economische Zaken de Gaswet (Stb. 305) tot stand, waardoor de gassector geleidelijk zal worden geliberaliseerd. De mogelijkheden voor levering en in- en uitvoer van gas voor het gebruik van infrastructuur voor gastransport worden verruimd. De minister houdt toezicht op de tarieven en bewaakt dat de gaslevering op peil blijft. De Nederlandse Gasunie blijft belast met de planmatige winning van gas in Nederland.

 

wetenswaardigheden

algemeen

- In het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp werd ernstige kritiek geuit op de wijze waarop die ramp onder haar verantwoordelijkheid als minister van Verkeer en Waterstaat was afgehandeld, met name ten aanzien van de lading van het verongelukte vliegtuig. Na een 18 uur durend debat verwierp de Tweede Kamer echter op 3 juni 1999 een motie van afkeuring.

- In mei 2002 beschuldigde het Algemeen Dagblad haar van belangenverstrengeling. In het bestuur van de stichting die sinds 1994 haar belang beheerde in het familiebedrijf zat haar dochter en aan het bedrijf was subsidie verstrekt. Een onderzoek door de Algemene Rekenkamer wees uit dat zij, noch haar ministerie, een rol hadden gespeeld bij de subsidieverstrekking. De beheersstichting bleek geen invloed op de koers van het familiebedrijf te hebben gehad.

- Werd in mei 2002 bij de verkiezing van een Tweede-Kamervoorzitter verslagen door haar fractiegenoot Weisglas. Zij kreeg 41 stemmen, Weisglas 80 stemmen.

Naar boven

 

Horoscoop Annemarie Jorritsma, printversie

Horoscoop Annemarie Jorritsma printversie

 

Naar boven

 

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.